Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Van Looveren Benny of door het aanvaarden van een offerte beschouwd als aanvaard door de klant.

Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan ons.

Onze prijzen in de offertes, kennen slechts een geldigheid van 15 dagen. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.

Iedere klacht betreffende de oplevering of begindatum van de overeengekomen werken dient door de klant binnen de 8 werkdagen te worden overgemaakt aan ons per aangetekende brief.

Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd.

De facturatie gebeurt zoals met de klant schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de termijn aangegeven op de factuur.

Een factuur die binnen de 8 dagen per aangetekende brief niet geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd.

Facturen zijn betaalbaar volgens met de klant schriftelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand.

Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 15% met een minimum van 100 euro en zijn kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Elke klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen.

Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen dient de klant tijdig aan ons door te geven via mail of brief.

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en of beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen.